Facebook
BIP

Regulamin rekrutacji 2019/2020

 

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 4  im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Podstawa prawna

– Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz.60 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

– Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

– Zarządzenie Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/20 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej.

– Zarządzenie Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/20 w województwie podlaskim dla absolwentów gimnazjum.

 

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum Zespołu Szkół Nr 4 mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum oraz absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 4. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie i podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
 • ustalenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

 

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Nr 4.

 1. Do klasy pierwszej, przyjmuje się kandydatów, którzy:
 • posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decydujące znaczenie ma suma punktów otrzymana za:
 • wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkoły podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
 • wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wybranych przez ucznia;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:
  1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Wymagane dokumenty (składane w sekretariacie szkoły);
 2. 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranych przedmiotów kierunkowych, języków obcych oraz dwóch przedmiotów, z których będą przeliczane oceny na punkty (na druku przygotowanym przez szkołę),
 3. 2. Życiorys (na druku przygotowanym przez szkołę),
 4. Dwie fotografie,
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie – skierowanie kandydat otrzyma w szkole,
 6. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w stosunku do liczby miejsc, którymi dysponuje Zespół Szkół Nr 4.
 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych: Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów i Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w punktach od 1 do 4 (na podstawie stosownych zaświadczeń).

3.W przypadku, gdy kandydatów do klas o określonym profilu (przedmiotach kierunkowych) będzie więcej niż miejsc, o zakwalifikowaniu kandydata do tej klasy zdecyduje szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna na podstawie ustalonych kryteriów. Kryteria te uwzględnią liczbę punktów, o których mowa w Rozporządzeniu MEN z 14 marca 2017r.oraz stopnie z przedmiotów kierunkowych na świadectwie ukończenia szkoły i inne osiągnięcia kandydata.

 1. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci do szkoły, ale nie zostaną zakwalifikowani
  do wybranej przez siebie klasy – będą mogli wybrać inną klasę, w której będą wolne miejsca.
 2. Terminy rekrutacji ustala Podlaski Kurator Oświaty.

 

 1. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół .

 

Lp. Rodzaj czynności: Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 13.05 – 18.06.2019 r.

do godz. 16:00

12.07 – 19.07.2019 r.

godz. 16:00

2. Wydanie przez szkołę prowadzącą

kształcenie zawodowe skierowania

na badanie lekarskie, o którym mowa w art.134 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe.

 

do 08.07.2019 r.

do godz. 16.00

do 09.08.2019 r.

do godz. 16.00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie

do szkoły o świadectwo ukończenia

gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o

wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty

21.06 – 25.06.2019 r.

do godz. 16:00

X
4. Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do szkoły dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

do 04.07.2019 r. do 05.08.2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów

niezakwalifikowanych

05.07.2019 r.

o godz. 10:00

 

08.08.2019 r.

o godz. 10:00

6. Potwierdzenie przez rodzica

kandydata albo kandydata

pełnoletniego woli przyjęcia w

postaci przedłożenia oryginału

świadectwa ukończenia szkoły

i oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu zewnętrznego, (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie

do szkoły), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego

zawierającego orzeczenie o braku

przeciwwskazań zdrowotnych

do podjęcia praktycznej nauki

zawodu.

do 10.07.2019 r.

godz. 16:00

16.08.2019 r.

do godz. 16:00

7. Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i

kandydatów nieprzyjętych

12.07.2019 r.

o godz. 10:00

19.08.2019 r.

o godz. 10:00

8. Poinformowanie przez dyrektora

szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

12.07.2019 r.

do godz. 14:30

19.08.2019 r.

do godz. 14:30

 

 

§1

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkole podstawowej, sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów.

§2

W postępowaniu rekrutacyjnym można zdobyć maksymalnie 200 punktów.

 

 1. Wynik egzaminu gimnazjalnego, przedstawiony w procentach z: (maksymalnie do 100 punktów)
 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia)
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2 (uzyskane wyniki procentowe z każdego zakresu mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt.) Maksymalna liczba punktów za 5 wyników procentowych wynosi 500% x 0,2=100),

 

1*. Wynik egzaminu ósmoklasisty, przedstawiony w procentach z: (maksymalnie do 100 punktów)

 • języka polskiego,
 • matematyki,

mnoży się przez 0,3

 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, geografia, fizyka, chemia, historia
 • języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,2.

 

 

 1. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (maksymalnie do 72 punktów):
 • ocena celująca – 18
 • ocena bardzo dobra – 17 pkt.
 • ocena dobra – 14 pkt.
 • ocena dostateczna – 8 pkt.
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.

 

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

4.Inne osiągnięcia ucznia (maksymalnie 18 punktów:

 • Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  2. tytuł laureata konkursu tematycznego – 7 pkt.
  3. tytuł finalisty konkursu tematycznego – 5 pkt.

 

 • Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. finalista konkursu przedmiotowego – dwa lub więcej tytułów – 10 pkt.
  2. laureat konkursu tematycznego – dwa lub więcej tytułów – 7 pkt.
  3. finalista konkursu tematycznego – dwa lub więcej tytułów – 5 pkt.
  4. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
  5. tytuł laureata konkursu tematycznego – 5 pkt.
  6. tytuł finalisty konkursu tematycznego – 3 pkt.

 

 • Konkursy wiedzy, artystyczne i sportowe inne niż wymienione w ust. 1-2 organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – 4 pkt.
  2. krajowym – 3 pkt.
  3. wojewódzkim – 2 pkt.
  4. powiatowym – 1 pk.

 

Wskazane powyżej osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w przypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

§3

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjum – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 pkt.

§4

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 pkt.

§ 5

 1. Przepisów § 2 ust. 1, 2 nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów, o których mowa w ust. 1 brane są pod uwagę przepisy o których mowa w § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.