Facebook
BIP

Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim ul. Hołowieska 18, 17-100 Bielsk Podlaski, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim: zsnr4.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-19.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-02-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.02.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym zsznr4bp@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 833 27 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do  budynku szkoły  prowadzi główne wejście znajdujące się od  ulicy  Hołowieskiej.  Jest  ono  ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przed budynkiem warsztatu szkolnego wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku jest 8 wejść, przy jednym wejściu od strony placu szkolnego można wjechać wózkiem inwalidzkim. Został zakupiony schodołaz do wejścia na warsztaty szkolne. Sekretariat znajduje się na parterze budynku gdzie do pokonania jeszcze są trzy stopnie, na wózku nie można tam dojechać. Budynek szkoły nie jest dostosowany dla osób na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada wind. W budynku szkoły brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku warsztatów szkolnych znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Brak oznaczeń w budynku w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.