Facebook
BIP

Rekrutacja

Jak zostać uczniem Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej

w Bielsku Podlaskim?

Kandydat na ucznia Zespołu Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim powinien złożyć następujące dokumenty:

  • karta zgłoszenia kandydata do 5-letniego technikum,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku zawodu technik rolnik

Po zakończeniu szkoły podstawowej należy dostarczyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub poświadczona kopia)
  • zaświadczenie o wynikach z egzaminu zewnętrznego (oryginał lub poświadczona kopia).

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci do szkoły, ale nie zostaną zakwalifikowani do wybranej przez siebie klasy – będą mogli wybrać inną klasę, w której będą wolne miejsca.

Dokumenty rekrutacyjne  można złożyć:

  • w sekretariacie szkoły
  • drogą pocztową na adres: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Hołowieska 18
  • w formie skanu kwestionariusza i pozostałych dokumentów drogą e-mailową na adres: zsznr4bp@op.pl

Terminy rekrutacji 2023/2024

Termin składania dokumentów do ZSNr4

Karta-zgłoszenia-kandydata ZS 4

Regulamin rekrutacji ZSZ nr 4 — 2023-24