Facebook
BIP

Rekrutacja

Jak zostać uczniem Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim?

Kandydat na ucznia Zespołu Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim powinien złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • podanie (kwestinariusz),
  • życiorys,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

    Po zakończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum należy dostarczyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub poświadczona kopia)
  • zaświadczenie o wynikach z egzaminu zewnętrznego (oryginał lub poświadczona kopia).

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym.