Facebook
BIP

„Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu”

Napisz pracę stylistyczną „Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu” i wygraj do 1.000 zł
Podlaska Izba Rolnicza przystępuje do realizacji zadania pn. „Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu” ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Partnerem konkursu jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.
Planowana operacja będzie polegała na zorganizowaniu konkursu na najlepszą pracę stylistyczną pt. „Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół rolniczych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego.
Celem operacji jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w środowisku naturalnym oraz produktów pszczelich, jak również zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z postępującej degradacji środowiska, a także uwrażliwienie młodzieży i dorosłych na konieczność stosowania zachowań proekologicznych dla dobra środowiska naturalnego.
Długookresowym efektem realizacji operacji będzie rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń zdobytych przez uczestników operacji wśród uczniów i szerszego grona mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego poprzez umieszczenie na stronach internetowych i mediach społecznościowych informacji na temat zrealizowanej operacji.
Przedmiotowy konkurs jest skierowany do młodzieży szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz szkół rolniczych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego.
Termin, miejsce i forma składania zgłoszeń:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu przez szkołę w terminie do 06.10.2023 r. i przesłanie pracy stylistycznej pt. „Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu” w dowolnej formie stylistycznej, napisanej ręcznie lub komputerowo do biura Organizatora w terminie do 06.10.2023r.
Formularz zgłoszeniowy oraz pracę stylistyczną należy przekazać w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub elektronicznej na poniższy adres:
Podlaska Izba Rolnicza
Porosły, ul. Wierzbowa 57
16-070 Choroszcz
e-mail: bialystok@pirol.pl
Z dopiskiem: „Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu”
 
Osobą do kontaktu jest Pani Justyna Kaliszewicz, e-mail: bialystok@pirol.pl,
tel. 85 676 08 62.
Prace stylistyczne powinny zawierać informacje na temat m.in.:
– pożytecznej roli pszczół;
– roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym;
– życia pszczół i ich zwyczajów;
– roślin miododajnych;
– rodzaju i znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka;
– zagrożeń wynikających z postępującej degradacji środowiska.
Nagrody:
Wyłonionym laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody dla dwóch grup wiekowych:
a) dla młodzieży szkół podstawowych:
I miejsce: 1000zł
II. miejsce: 800 zł
III. miejsce: 600 zł
Ponadto 3 wyróżnienia o wartości 300 zł każde.
b) dla młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz szkół rolniczych:
I miejsce: 1000 zł
II. miejsce: 800 zł
III. miejsce: 600 zł
Ponadto 3 wyróżnienia o wartości 300 zł każde.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu:
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 31.10.2023 r.
Poniżej  regulamin i formularz zgłoszeniowy, dokumenty do pobrania
——————————————————————————————————————
FORMULARZ ZGLOSZENIOWY
REGULAMIN KONKURSU

Z wyrazami szacunku
Justyna Kaliszewicz

Podlaska Izba Rolnicza

Porosły, ul. Wierzbowa 57
16-070 Choroszcz
tel. 85 676 08 62
e-mail: bialystok@pirol.pl

www.pirol.pl